Leanbooks.pl

leanbooks-logo

Polityka prywatności i plików cookies

Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 
Szanowny Użytkowniku,
naszą politykę prywatności i plików cookies stworzyliśmy po to, abyś wiedział, dlaczego prosimy Cię
o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby
zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszych usług.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 123, KRS: 0000267015, zwany dalej „LEIP”.
2. W jaki sposób można się z nami skontaktować?
 
Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych
w LEIP, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl. Chętnie
odpowiemy na Twoje pytania.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
 
LEIP może przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:
 1. korzystania z naszych usług (sklep internetowy) – są one niezbędne do realizacji zawartej
  przez nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do spełnienia prawnych obowiązków z nią związanych. Przepisy prawa wymagają także od LEIP przetwarzania Twoich danych do celów realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych [art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO],
 2. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji o naszych usługach, ofertach, wydarzeniach, nowościach. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 3. wypełnienia formularza kontaktowego – uzasadnionym interesem LEIP jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość komunikacji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 4. reklamy niedopasowanej do preferencji Użytkownika – naszym uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług, dlatego czasami możesz zobaczyć reklamę naszego produktu na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy nieodpasowanej do Twoich preferencji jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 5. reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii śledzących [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEIP [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
4. Jakie dane zbieramy?
 
 LEIP w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do
realizacji zawieranych pomiędzy LEIP a Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną (sklep internetowy) lub realizacji innych zobowiązań wobec Użytkowników. Z tego
względu w przypadku:
Skorzystania usług naszego sklepu internetowego leanbooks.pl bez zakładania konta, jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami
komunikacja, a ponadto imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub
siedziby spółki, adresu do doręczeń, numeru NIP, jeśli istnieje, numeru telefonu.
Rejestracji w naszym sklepie leanbooks.pl i założenia konta w celu skorzystania z naszych usług,
jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami
komunikacja, a ponadto:
    a. imienia i nazwiska,
    b. nazwy firmy,
    c. adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby spółki,
    d. telefonu kontaktowego (opcjonalnie),
    e. numeru NIP
Newsletter
Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje, jakich wymagamy, to podanie adresu
poczty elektronicznej (e-mail).
Formularz kontaktowy
Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie adresu email, co
pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.
Facebook/ LinkedIn
Kiedy obserwujesz nasz profil na Facebooku, będziemy mieć dostęp do publicznie udostępnionych
przez Ciebie informacji, w szczególności takich jak imię i nazwisko lub nazwa konta oraz wizerunek.
5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
 
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom LEIP,
administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i
hostingowe, podmiotom świadczącym usługi księgowo-podatkowe oraz dostarczającym system ERP,
a także podmiotom umożliwiającym dokonywanie płatności online w naszym sklepie oraz realizację
wysyłek.
Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
LEIP może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych
Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i
usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane
mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w
przypadku Google, Facebook, LinkedIn).
6. Gdzie przechowujemy Twoje dane?
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także
częściowo poza tym terenem w przypadku przekazywania ich do państw trzecich, tj. m.in. do
Facebook Inc. czy LinkedIn siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na konieczność realizacji
usługi wobec Ciebie. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione
przez Ciebie dane były odpowiednio chronione.
7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:
 1. zawarcia umowy – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną albo do upływu terminu, w jakim LEIP zobowiązany jest do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 10 lat od momentu ich pozyskania,
 2. newslettera – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. formularza kontaktowego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Ci odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu,
 4. reklamy niedopasowanej do Twoich preferencji – dane zebrane w ramach plików cookies będą wykorzystywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 5. reklamy dopasowanej do Twoich preferencji – dane zebrane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii będą wykorzystywane do czasu cofnięcia Twojej zgody, co możesz uczynić w każdym dowolnym momencie.
 6. reklamacji – dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia Twojej reklamacji, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 7. firmowej strony na Facebooku – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim będziesz śledził nasze konto firmowe lub usuniesz z naszej strony swoje dane.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym LEIP
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
8. Czy muszę podawać swoje dane?
 
Umowa
W przypadku, gdy zamawiasz nasze publikacje, podanie danych osobowych jest niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie
uniemożliwi nam wykonanie usługi.
Newsletter
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej
zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będziemy
mogli przesłać Ci już informacji o naszych usługach, promocjach czy ofertach.
Reklama dopasowana do Twoich preferencji
Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku reklamy dopasowanej do Twoich preferencji
jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą
przetwarzane.
Reklama niedopasowana do Twoich preferencji
Reklama niedopasowana do Twoich preferencji odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego
interesu, jakim jest promocja własnych usług.
Formularz kontaktowy
Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imienia i nazwiska jest
potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą
kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.
Reklamacja
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu możliwości rozpatrzenia zgłaszanej
reklamacji, podanie danych jest konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych uniemożliwi
rozpatrzenie reklamacji oraz kontakt w jej sprawie.
Firmowa strona na Facebooku/ LinkedIn
Podanie informacji o swoim imieniu i nazwisko, nazwie konta lub innych danych udostępnionych
publicznie w ramach platformy Facebook/ LinkedIn jest całkowicie dobrowolne.
9. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych?
 
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
W tym celu napisz do nas na adres: info@lean.org.pl.
Prawo do sprostowania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one prawidłowe, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do ograniczenia danych:
Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło
się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:
 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy LEIP ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli LEIP nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):
Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza LEIP. Pamiętaj jednak, że
prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji,
gdy:
 1. nie minął okres, przez jaki LEIP zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec LEIP,
 3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.
Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których LEIP przetwarza dane:
 1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
 2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.
Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie
o przeniesienie danych. W takiej sytuacji LEIP, po zidentyfikowaniu żądającego, tworzy kopię
danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu
przez żądającego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Jeżeli LEIP przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w
celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?
 
LEIP może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu
Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i
zainteresowań. Odbywa się to za pomocą plików cookies i innych technologii śledzących, o ile
wyrazisz na to zgodę. LEIP nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.
11. Co to są pliki cookies?
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim
komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej
stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i
przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez
wszelkie strony internetowe.
12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
 
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
 1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
 2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy własnych produktów lub usług, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich na podstawie analizy nawyków Twojego przeglądania.
13. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?
 
Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach
marketingowych. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć
funkcjonalność serwisu. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej
stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Masz możliwość
„dopasowania plików cookies” według własnych preferencji albo „akceptacji plików cookies”. Brak
wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych powoduje, że nie
będziemy mogli wyświetlać Ci reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji.
Możemy jednak nadal wyświetlać Ci różnego rodzaju reklamy, jednakże nie będą one
spersonalizowane.
Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle
usunąć pliki cookies. Usunięcie plików cookies będzie traktowane jako cofnięcie zgody na ich
wykorzystanie w celach marketingowych. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies.
Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te
pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
14. Pliki cookies a narzędzia społecznościowe
 
W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich.
Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi
przez serwisy społecznościowe.
Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego:
 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 2. LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),
Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze
odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać
informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę, będąc
zalogowanym na swój profil na Facebooku, LinkedIN, zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet
jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o
adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych
danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły
pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy
wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres
oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i
zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały
podane poniżej:

Polityka prywatności i plików cookies

Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 
Szanowny Użytkowniku,
naszą politykę prywatności i plików cookies stworzyliśmy po to, abyś wiedział, dlaczego prosimy Cię
o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby
zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszych usług.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 123, KRS: 0000267015, zwany dalej „LEIP”.
2. W jaki sposób można się z nami skontaktować?
 
Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych
w LEIP, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl. Chętnie
odpowiemy na Twoje pytania.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
 
LEIP może przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:
 1. korzystania z naszych usług (sklep internetowy) – są one niezbędne do realizacji zawartej
  przez nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do spełnienia prawnych obowiązków z nią związanych. Przepisy prawa wymagają także od LEIP przetwarzania Twoich danych do celów realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych [art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO],
 2. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji o naszych usługach, ofertach, wydarzeniach, nowościach. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 3. wypełnienia formularza kontaktowego – uzasadnionym interesem LEIP jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość komunikacji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 4. reklamy niedopasowanej do preferencji Użytkownika – naszym uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług, dlatego czasami możesz zobaczyć reklamę naszego produktu na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy nieodpasowanej do Twoich preferencji jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 5. reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii śledzących [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEIP [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
4. Jakie dane zbieramy?
 
 LEIP w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do
realizacji zawieranych pomiędzy LEIP a Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną (sklep internetowy) lub realizacji innych zobowiązań wobec Użytkowników. Z tego
względu w przypadku:
Skorzystania usług naszego sklepu internetowego leanbooks.pl bez zakładania konta, jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami
komunikacja, a ponadto imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub
siedziby spółki, adresu do doręczeń, numeru NIP, jeśli istnieje, numeru telefonu.
Rejestracji w naszym sklepie leanbooks.pl i założenia konta w celu skorzystania z naszych usług,
jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami
komunikacja, a ponadto:
    a. imienia i nazwiska,
    b. nazwy firmy,
    c. adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby spółki,
    d. telefonu kontaktowego (opcjonalnie),
    e. numeru NIP
Newsletter
Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje, jakich wymagamy, to podanie adresu
poczty elektronicznej (e-mail).
Formularz kontaktowy
Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie adresu email, co
pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.
Facebook/ LinkedIn
Kiedy obserwujesz nasz profil na Facebooku, będziemy mieć dostęp do publicznie udostępnionych
przez Ciebie informacji, w szczególności takich jak imię i nazwisko lub nazwa konta oraz wizerunek.
5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
 
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom LEIP,
administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i
hostingowe, podmiotom świadczącym usługi księgowo-podatkowe oraz dostarczającym system ERP,
a także podmiotom umożliwiającym dokonywanie płatności online w naszym sklepie oraz realizację
wysyłek.
Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
LEIP może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych
Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i
usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane
mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w
przypadku Google, Facebook, LinkedIn).
6. Gdzie przechowujemy Twoje dane?
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także
częściowo poza tym terenem w przypadku przekazywania ich do państw trzecich, tj. m.in. do
Facebook Inc. czy LinkedIn siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na konieczność realizacji
usługi wobec Ciebie. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione
przez Ciebie dane były odpowiednio chronione.
7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:
 1. zawarcia umowy – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną albo do upływu terminu, w jakim LEIP zobowiązany jest do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 10 lat od momentu ich pozyskania,
 2. newslettera – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. formularza kontaktowego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Ci odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu,
 4. reklamy niedopasowanej do Twoich preferencji – dane zebrane w ramach plików cookies będą wykorzystywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 5. reklamy dopasowanej do Twoich preferencji – dane zebrane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii będą wykorzystywane do czasu cofnięcia Twojej zgody, co możesz uczynić w każdym dowolnym momencie.
 6. reklamacji – dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia Twojej reklamacji, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 7. firmowej strony na Facebooku – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim będziesz śledził nasze konto firmowe lub usuniesz z naszej strony swoje dane.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym LEIP
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
8. Czy muszę podawać swoje dane?
 
Umowa
W przypadku, gdy zamawiasz nasze publikacje, podanie danych osobowych jest niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie
uniemożliwi nam wykonanie usługi.
Newsletter
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej
zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będziemy
mogli przesłać Ci już informacji o naszych usługach, promocjach czy ofertach.
Reklama dopasowana do Twoich preferencji
Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku reklamy dopasowanej do Twoich preferencji
jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą
przetwarzane.
Reklama niedopasowana do Twoich preferencji
Reklama niedopasowana do Twoich preferencji odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego
interesu, jakim jest promocja własnych usług.
Formularz kontaktowy
Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imienia i nazwiska jest
potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą
kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.
Reklamacja
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu możliwości rozpatrzenia zgłaszanej
reklamacji, podanie danych jest konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych uniemożliwi
rozpatrzenie reklamacji oraz kontakt w jej sprawie.
Firmowa strona na Facebooku/ LinkedIn
Podanie informacji o swoim imieniu i nazwisko, nazwie konta lub innych danych udostępnionych
publicznie w ramach platformy Facebook/ LinkedIn jest całkowicie dobrowolne.
9. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych?
 
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
W tym celu napisz do nas na adres: info@lean.org.pl.
Prawo do sprostowania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one prawidłowe, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do ograniczenia danych:
Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło
się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:
 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy LEIP ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli LEIP nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):
Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza LEIP. Pamiętaj jednak, że
prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji,
gdy:
 1. nie minął okres, przez jaki LEIP zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec LEIP,
 3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.
Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których LEIP przetwarza dane:
 1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
 2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.
Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie
o przeniesienie danych. W takiej sytuacji LEIP, po zidentyfikowaniu żądającego, tworzy kopię
danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu
przez żądającego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Jeżeli LEIP przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w
celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?
 
LEIP może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu
Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i
zainteresowań. Odbywa się to za pomocą plików cookies i innych technologii śledzących, o ile
wyrazisz na to zgodę. LEIP nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.
11. Co to są pliki cookies?
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim
komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej
stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i
przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez
wszelkie strony internetowe.
12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
 
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
 1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
 2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy własnych produktów lub usług, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich na podstawie analizy nawyków Twojego przeglądania.
13. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?
 
Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach
marketingowych. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć
funkcjonalność serwisu. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej
stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Masz możliwość
„dopasowania plików cookies” według własnych preferencji albo „akceptacji plików cookies”. Brak
wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych powoduje, że nie
będziemy mogli wyświetlać Ci reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji.
Możemy jednak nadal wyświetlać Ci różnego rodzaju reklamy, jednakże nie będą one
spersonalizowane.
Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle
usunąć pliki cookies. Usunięcie plików cookies będzie traktowane jako cofnięcie zgody na ich
wykorzystanie w celach marketingowych. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies.
Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te
pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
14. Pliki cookies a narzędzia społecznościowe
 
W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich.
Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi
przez serwisy społecznościowe.
Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego:
 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 2. LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),
Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze
odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać
informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę, będąc
zalogowanym na swój profil na Facebooku, LinkedIN, zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet
jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o
adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych
danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły
pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy
wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres
oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i
zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały
podane poniżej:
Scroll to Top