Leanbooks.pl

Regulamin sklepu internetowego Leanbooks.pl wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.

 
Obowiązuje od 1 maja 2023 r. Wersja dokumentu:01 Regulamin sklepu internetowego Leanbooks.pl wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną leanbooks.pl, a w szczególności zasady zawierania umów drogą elektroniczną, a także zasady i tryb korzystania przez Klienta będącego konsumentem, przedsiębiorcą na prawach konsumenta i pozostałych przedsiębiorców ze swoich praw, w tym prawa odstąpienia od umowy. Regulamin określa również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. § 1. Informacja o Sprzedawcy. Sprzedawcą produktów dostępnych w sklepie internetowym jest Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267015 sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu posiadającą adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Klecińska 123, 54- 413 Wrocław, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@lean.org.pl, numer telefonu: 506 785 310. § 2. Definicje. Regulamin posługuje się poniższymi pojęciami, które należy rozumieć następująco:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., dostępnego pod domeną leanbooks.pl.
 2. Sprzedawca – Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267015, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, adres siedziby ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości opłacony.
 3. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną leanbooks.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jednak której przyznano zdolność prawną, którą może być Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Produktu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale z treści 2 Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu, zawierając Umowę Sprzedaży, a z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy.
 8. Moje konto – Usługa Elektroniczna, realizowana na żądanie Klienta, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem, zawierająca zbiór informacji i danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Sprawdź Zamówienie – Usługa Elektroniczna umożliwiająca sprawdzenie, na jakim etapie jest realizacja Umowy Sprzedaży, po podaniu adresu email oraz identyfikatora zamówienia przekazanego przez Sprzedawcę w mailu potwierdzającym Zamówienie oraz paragonie.
 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 13. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna pozwalająca na kontakt ze Sprzedającym i przesłanie mu wiadomości, po podaniu swojego adresu email.
 14. Produkt – publikacja książkowa (egzemplarz) dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia w Sklepie Internetowym.
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Moje Konto, Sprawdź Zamówienie, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter. Usługi te świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail), urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy związanych z Usługami Elektronicznymi.
 3. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania z Usług Elektronicznych.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
 5. Korzystanie z usługi Moje Konto następuje w momencie złożenia dyspozycji „Zarejestruj się” dokonanej po wypełnieniu formularza Klienta zawierającego dane go identyfikujące i po potwierdzeniu mailowym, że taki był jego cel. Klient w każdym czasie może zmienić swoje dane, zawsze jednak muszą one być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Usługa świadczona jest na czas nieokreślony.
 6. Korzystanie z usługi Sprawdź Zamówienie następuje w momencie podania identyfikatora Zamówienia oraz adresu mailowego, na który zostało wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, a także faktura elektroniczna. Usługa ulega zakończeniu z chwilą sprawdzenia statusu Zamówienia przez Klienta.
 7. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta, uzupełnieniu formularza swoim pytaniem i wysłaniu go do Sprzedawcy. Usługa ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania do Sprzedawcy.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Mojego Konta. Każdy zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest do czasu wycofania zgody przez Klienta.
 
§ 4. Zasady zawierania Umów Sprzedaży.
 
 
 1. Klient, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 2. Aby złożyć Zamówienie, Klient wypełnia formularz Zamówienia i potwierdza jego złożenie przyciskiem „Kupuję i płacę”. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. W przypadku Klientów posiadających Moje Konto w Sklepie Internetowym, pomija się etap podania danych identyfikacyjnych, ponieważ te wskazane są już w ramach ww. konta.
 4. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają informację o wysokości należnego podatku. O ostatecznej cenie wraz z kosztami dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Produkty mogą być oferowane w Sklepie Internetowym w ramach przedsprzedaży lub w związku z obniżeniem ceny (promocją). W takiej sytuacji obok aktualnej ceny Produktu, Sprzedawca wskaże najniższą cenę Produktu, która obowiązywała u Sprzedawcy w ciągu 30 dni przed promocją.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
§ 5. Sposób płatności.
 
 1. Klient może zapłacić za Produkty w następujący sposób:
  a. przelew online i karta kredytowa w systemie Przelewy 24
  b. przelew tradycyjny na konto Sklepu Internetowego
  c. płatność za pobraniem
§ 6. Sposoby i koszty dostarczania Produktów.
 
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowe w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów przesyłek oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące opcje dostawy Produktu: a. przesyłka kurierska, b. przesyłka przez Paczkomat,
 4. Dostawa realizowana jest w terminie 48 h od momentu zaksięgowania płatności.
§ 7. Procedura reklamacyjna.
 
 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób: a) pisemnie na adres: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, b) w formie elektronicznej: sklep@leanbooks.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższa rekomendacje nie wpływa na skuteczność złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Składając reklamację, Klient powinien określić także swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży: żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży (żądanie wymiany lub naprawy Produktu), żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o ile brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest istotny.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów.
 
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady postępowania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 5 zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a.  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; b. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz c. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem  www.ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ta umożliwia rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wejścia w posiadanie Produktu, a jeśli Umowa Sprzedaży dotyczyła wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, odstąpić od tej Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny. Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Produktu ponosi osoba korzystająca z ww. uprawnienia.
 2. Oświadczenie informujące o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy złożyć przed upływem 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: a. pisemnie na adres: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, b. w formie elektronicznej: sklep@leanbooks.pl.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powoduje, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Jeżeli skutecznie skorzystano z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu opiewające na najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zażądał innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia właściwości Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 10. Zmiana Regulaminu.
 
 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin tylko z następujących przyczyn: a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem; b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; 7 c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności lub warunków technicznych Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego; d. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie; e. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie; f. poprawa jakości obsługi Klientów; g. zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem strony internetowej, na której dostępny jest Sklep Internetowy, a w przypadku Klientów posiadających usługę Moje Konto także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianach i będą dotyczyły Zamówień dokonanych po tej dacie.
§ 11. Postanowienia końcowe.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną leanbooks.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Ponadto zostaje także przesłany Klientowi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

Regulamin sklepu internetowego Leanbooks.pl wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.

 
Obowiązuje od 1 maja 2023 r. Wersja dokumentu:01 Regulamin sklepu internetowego Leanbooks.pl wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną leanbooks.pl, a w szczególności zasady zawierania umów drogą elektroniczną, a także zasady i tryb korzystania przez Klienta będącego konsumentem, przedsiębiorcą na prawach konsumenta i pozostałych przedsiębiorców ze swoich praw, w tym prawa odstąpienia od umowy. Regulamin określa również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. § 1. Informacja o Sprzedawcy. Sprzedawcą produktów dostępnych w sklepie internetowym jest Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267015 sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu posiadającą adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Klecińska 123, 54- 413 Wrocław, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@lean.org.pl, numer telefonu: 506 785 310. § 2. Definicje. Regulamin posługuje się poniższymi pojęciami, które należy rozumieć następująco:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., dostępnego pod domeną leanbooks.pl.
 2. Sprzedawca – Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267015, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, adres siedziby ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości opłacony.
 3. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną leanbooks.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jednak której przyznano zdolność prawną, którą może być Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Produktu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale z treści 2 Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu, zawierając Umowę Sprzedaży, a z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy.
 8. Moje konto – Usługa Elektroniczna, realizowana na żądanie Klienta, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem, zawierająca zbiór informacji i danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Sprawdź Zamówienie – Usługa Elektroniczna umożliwiająca sprawdzenie, na jakim etapie jest realizacja Umowy Sprzedaży, po podaniu adresu email oraz identyfikatora zamówienia przekazanego przez Sprzedawcę w mailu potwierdzającym Zamówienie oraz paragonie.
 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 13. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna pozwalająca na kontakt ze Sprzedającym i przesłanie mu wiadomości, po podaniu swojego adresu email.
 14. Produkt – publikacja książkowa (egzemplarz) dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia w Sklepie Internetowym.
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Moje Konto, Sprawdź Zamówienie, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter. Usługi te świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail), urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy związanych z Usługami Elektronicznymi.
 3. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania z Usług Elektronicznych.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
 5. Korzystanie z usługi Moje Konto następuje w momencie złożenia dyspozycji „Zarejestruj się” dokonanej po wypełnieniu formularza Klienta zawierającego dane go identyfikujące i po potwierdzeniu mailowym, że taki był jego cel. Klient w każdym czasie może zmienić swoje dane, zawsze jednak muszą one być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Usługa świadczona jest na czas nieokreślony.
 6. Korzystanie z usługi Sprawdź Zamówienie następuje w momencie podania identyfikatora Zamówienia oraz adresu mailowego, na który zostało wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, a także faktura elektroniczna. Usługa ulega zakończeniu z chwilą sprawdzenia statusu Zamówienia przez Klienta.
 7. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta, uzupełnieniu formularza swoim pytaniem i wysłaniu go do Sprzedawcy. Usługa ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania do Sprzedawcy.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Mojego Konta. Każdy zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest do czasu wycofania zgody przez Klienta.
 
§ 4. Zasady zawierania Umów Sprzedaży.
 
 
 1. Klient, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 2. Aby złożyć Zamówienie, Klient wypełnia formularz Zamówienia i potwierdza jego złożenie przyciskiem „Kupuję i płacę”. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. W przypadku Klientów posiadających Moje Konto w Sklepie Internetowym, pomija się etap podania danych identyfikacyjnych, ponieważ te wskazane są już w ramach ww. konta.
 4. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają informację o wysokości należnego podatku. O ostatecznej cenie wraz z kosztami dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Produkty mogą być oferowane w Sklepie Internetowym w ramach przedsprzedaży lub w związku z obniżeniem ceny (promocją). W takiej sytuacji obok aktualnej ceny Produktu, Sprzedawca wskaże najniższą cenę Produktu, która obowiązywała u Sprzedawcy w ciągu 30 dni przed promocją.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
§ 5. Sposób płatności.
 
 1. Klient może zapłacić za Produkty w następujący sposób:
  a. przelew online i karta kredytowa w systemie Przelewy 24
  b. przelew tradycyjny na konto Sklepu Internetowego
  c. płatność za pobraniem
§ 6. Sposoby i koszty dostarczania Produktów.
 
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowe w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów przesyłek oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące opcje dostawy Produktu: a. przesyłka kurierska, b. przesyłka przez Paczkomat,
 4. Dostawa realizowana jest w terminie 48 h od momentu zaksięgowania płatności.
§ 7. Procedura reklamacyjna.
 
 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób: a) pisemnie na adres: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, b) w formie elektronicznej: sklep@leanbooks.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższa rekomendacje nie wpływa na skuteczność złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Składając reklamację, Klient powinien określić także swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży: żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży (żądanie wymiany lub naprawy Produktu), żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o ile brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest istotny.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów.
 
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady postępowania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 5 zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a.  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; b. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz c. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem  www.ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ta umożliwia rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wejścia w posiadanie Produktu, a jeśli Umowa Sprzedaży dotyczyła wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, odstąpić od tej Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny. Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Produktu ponosi osoba korzystająca z ww. uprawnienia.
 2. Oświadczenie informujące o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy złożyć przed upływem 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: a. pisemnie na adres: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, b. w formie elektronicznej: sklep@leanbooks.pl.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powoduje, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Jeżeli skutecznie skorzystano z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu opiewające na najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zażądał innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia właściwości Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 10. Zmiana Regulaminu.
 
 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin tylko z następujących przyczyn: a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem; b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; 7 c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności lub warunków technicznych Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego; d. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie; e. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie; f. poprawa jakości obsługi Klientów; g. zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem strony internetowej, na której dostępny jest Sklep Internetowy, a w przypadku Klientów posiadających usługę Moje Konto także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianach i będą dotyczyły Zamówień dokonanych po tej dacie.
§ 11. Postanowienia końcowe.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną leanbooks.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Ponadto zostaje także przesłany Klientowi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do Regulaminu w treści wiadomości e-mail.
Scroll to Top